Melléklet

Közgyűlésen a Társasház előkészített költség vetésének előterjesztése, elfogadtatása, illetve annak végrehajtása.
Havonta fizetendő, elfogadott közös költség ismertetése, beszedése.
A közgyűlés által elfogadott rendkívüli befizetés ismertetése, beszedése.
A tulajdonosoktól, esetleg bérlőktől be nem folyt befizetések a Társasházi törvénynek megfelel?en való behajtása.
Peres ügyek esetén a perköltség a Társasházat terheli.
A naprakész könyvelés és nyilvántartás folyamatos teljesítése.
A társasház bevallási, mérlegkészítési, adózási, eredmény kimutatási, TB bevallás befizetéseit, elkészíteni a jogszabályok alapján.
Minden évben legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig pénzügyi elszámolás elkészítése, pénzügyi beszámoló megtartása, a következő év pénzügyi tervének elfogadása, valamint minden tulajdonostárshoz írásos beszámoló eljuttatása az egész évi bevételek és kiadások alakulásáról.
Havonta fogadóórát tart, szerződésnek megfelelően.
Minden esetben, amennyiben szükséges, azonnali közgyűlés összehívása.
A hozott határozatokat (határozatok könyvében vezetve) maradéktalanul teljesíti.
A szolgáltatói számlák, valamint a javításokról szóló számlák kifizetéséről pontosan intézkedik abban az esetben, ha a munka, illetve a szolgáltatás maradéktalanul lett végrehajtva.
Az épület közös részeinek állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi szükséges javításokról, intézkedik, valamint a bérbe adott helyiségek után bérleti díjat beszedi.
Egyedi vízmérõvel nem rendelkezõ lakók között az épület vízfogyasztása a 9/1991.(6/10) sz. Önkormányzati rendelet szerint.
A társasházkezelõ a pénzkezelést a pénzügyi törvényeknek és a közgyülésen elfogadot határozatok értelmében végzi.
Bérleti szerzõdések megkötését megelõzõen, elõzetesen a számvizsgáló bizottsággal ismerteti.
Elõre tervezhetõ munkák esetén a közgyûlés határozata értelmében árajánlatok bekérése után számvizsgáló bizottság tagjaival közösen dönt, és errõl a lakóközös-séget tájékoztatja írásban, lehetõleg faliújságon keresztül.
A számvizsgáló bizottság negyedévet követõ hónap 20. napjáig ellenõrzi a könyvelést.
A társasház alkalmazásában lévõ dolgozóknál a munkáltatói jogokat gyakorolja.
Közös biztosítás megkötése közgyûlési határozattal.(Legalább 3.- biztosító társa-ság ajánlatának bekérése)
Kár esetén a tömbbiztosításból eredõ kárügyek intézése.
A társasház takarításának megszervezése (közgyûlési határozattal)
Élõtakarékossági, valamint pályázati lehetõségek felkutatása és lebonyolítása.(Lakástakrékpénztári szerzõdés megkötésére javaslat, állami támogatás és kedvezõ kamatozása, elõnyös hitelfelvételi lehetõséggel)
Minden olyan esetben, amit a melléklet nem tartalmaz, a Társasházi törvényben leírtak a mérvadóak.

Megbízók részérõl
Kalmár László